Slægtshistorisk forening Vestsjælland

 

Ordinær generalforsamling,
onsdag, den 11. februar 2015 i Høng. 

Kaare Grodal bød velkommen til 23 medlemmer og foreslog under 
Pkt. 1. Valg af dirigent  Finn Lendal som dirigent. 

Finn Lendal
blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Der var ingen kommentarer til generalforsamlingens dagsorden. Dirigenten gav herefter ordet til formanden. 

Pkt. 2: Formandens beretning: 

Så er det blevet min tur til at fortælle lidt om, hvad der er sket i foreningen det sidste år. 2014 er gået væsentligt bedre end forventet. Vi har fået 5 nye medlemmer, som hermed bydes velkommen i foreningen, ikke mindst Birthe, som er her i dag. Selv om 12 har meldt sig ud, har vi kun mistet 7 medlemmer netto. 

Økonomisk har året også været godt, da underskuddet kun blev godt 2000 kr. mod budgetteret godt 6000 kr. Hvis vi kan holde underskuddet omkring 2000 kr. årligt fremover, går vi først fallit om 12-14 år. 

De konkrete tal kommer Kamma med under næste punkt på dagsordenen.
 

Vi har holdt 6 generelt velbesøgte møder efter sidste generalforsamling. Da referaterne findes både på hjemmesiden og i medlemsbrevene, skal jeg undlade at trætte jer med omfattende referater her, men kun opfordre jer til at komme med forslag til nye emner.
 

Annonceringen af vores møder på DIS-Danmarks hjemmeside kører problemfrit, efter at Mogens har overtaget jobbet med at lægge dem ind. 

Samarbejdet med DIS-Holbæk kører på meget lavt niveau, men vi generer ikke hinanden.
 

Vi arbejder på at få et bedre lokale i Kalundborg end kantinen på Skolen på Herredsåsen, og der er vist lys for enden af tunnelen.
 

Samarbejdet med Folkeuniversitetet er blevet meget bedre, efter vi er skiftet fra Holbæk til Kalundborg.
  

Kirsten Larsen ville gerne rose bestyrelsen for bekendtgørelserne af vores møder på DIS-Danmarks hjemmeside”. Formandens beretning enstemmigt godkendt. 

Pkt. 3: Regnskab.
 

Kasserer Kamma Rasmussen
gennemgik regnskabet, som var revideret og godkendt af  revisor Finn Lendal.Regnskabet viste et underskud på kr. 2.056, 64 og en formue på kr. 28.047, 24. 

Der var ingen kommentarer til regnskabet, som blev enstemmigt godkendt. 

Pkt. 4: Budget.
                     
 
A: Kasserer Kamma Rasmussen
gennemgik forslag til budget for 2015 visende et forventet underskud på kr. 1.813,00. Der var ingen kommentarer til budgettet, som blev enstemmigt godkendt.                      

B: Kasserer Kamma Rasmussen
forslog uændret kontingent. 

Jørgen Mortensen
mente, at kontingentet burde behandles før budgettet, da et ændret kontingent ville have indflydelse på budgettet. 
Formanden
bemærkede, at et ændret medlemstal også ville have indflydelse på budgettet, og nu var forslaget fra bestyrelsen uændret kontingent. 
Kirsten Larsen
spurgte om medlemstallet. Kamma Rasmussen oplyste, at vi pt. er 76 medlemmer i foreningen. 
Kontingentfastsættelsen godkendt.
 
Pkt. 5: Indkomne forslag.
 
Formanden
havde ikke modtaget nogen forslag. 
Pkt. 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 
Kaare Grodal
og Mogens Pagh blev enstemmigt genvalgt.  
Pkt. 7: Valg af bestyrelsessuppleanter.
 Poul Carlsen blev enstemmigt genvalgt. 
Pkt. 8: Valg af revisor.
 
Finn Lendal
enstemmigt genvalgt.  
Pkt. 9: Valg af revisorsuppleant.
 Ingen på valg. 

Pkt. 10: Eventuelt.
 Poul Carlsen opfordrede alle til at finde et nyt medlem til foreningen.
 
Kaj Sørensen
bad om at få oplyst størrelsen på kontingenterne. 
Kamma Rasmussen
oplyste kontingenterne som kr. 180,- for alm. husstande og kr., 150,- for pensionisthusstande. 

Dirigenten
takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet. 

Bestyrelsen
konstituerede sig efterfølgende således: 
Formand:
                      Kaare Grodal
Næstformand:
               Michael Lundegaard Augustesen
Kasserer:                      Kamma Rasmussen
Sekretær:
                      Mogens Pagh
Best.medlem:
                 Kaj Cedersted.
 

                                                                 
Mogens Pagh, ref.
 

 

Fotografen var stadig fraværende, så I må undvære "familiebilledet", undskyld Kaare!


 
NÆSTE ARRANGEMENT

28.02.2015
Foredraget med Rigsarkivar Asbjørn Hellum er desværre blevet aflyst.

Rigsarkivar Asbjørn Hellum, med emnet:

Hvordan ser Statens Arkiver på de fremtidige tilbud til slægtsforskerne og mulighederne for samarbejde?

Tirsdag d. 3. marts 2015 i Holbæk Bibliotek, kl. 19.00 til 21.30

Husk
T
ilmelding: til Mogens Pagh på mail gubman@get2net.dk eller telefon 59 20 89 66, senest 26. Februar.

Se hele programmet under kommende møder.

Se også Statens Arkivers mange arrangementer ved at klikke her:


Efterlysninger - Kan du hjælpe?

Se flere og yderligere informationer under menuen efterlysninger.

De seneste efterlysninger:

 

 

19.08.2014

Efterkommere efter Tømrer i Højby Peder Kristoffersen f. 1855 og hustru Inger Marie Larsen f. 1861 søges, for at overdrage billeder af familien! Se mere her.

 

 

 

03.02.2014                                                Fødested søges på: Niels Carlsen, f. ca. 1777                                                             Viet 27-9-1806 i Jystrup kirke, Sorø amt - tjente da på Skjoldnæsholm, men allerede i september 1807 er han i St. Tårstrup sogn, og den 6-1-1808 fæster han stedet Mølleskov i Store Tåstrup sogn. Skovfoged, han døde 2-9-1831 i St. Tåstrup sogn - 54 år. Se mere her.

 

 

 

25.04.2012
Informationer om Henry Nielsen, Stårup, Højby Sogn ønskes
.

Jeg søger oplysninger om Henry Nielsen fra Stårup i Højby Sogn. Han er formentlig født omkring 1920-25 og død omkring 1990. Se mere her.

 

 

18.04.2012
Oplysninger om Hans Herman Brodthagen Jensen og hans slægt.

Jeg søger oplysninger om min farfar Hans Herman Brodthagen Jensen og hans slægt. Han er født 30. nov. 1878 i Hårslev (Kirkebogen).
Se mere her.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 03.12.2014
Københavns politis mandtaller kan nu ses på nettet

Kildeviseren er Stadsarkivets nye redskab til at kigge på arkivmateriale på nettet. Som den første samling i Kildeviseren kan du nu bladre i Politiets mandtaller for perioden 1866-1923.

Politiets Mantaller

Politiets mandtaller består af skemaer, hvor Københavns befolkning mellem 1866 og 1923 er registreret. Mandtallerne minder om folketællinger, men blev ført meget oftere end folketællingerne, nemlig 2 gange om året.

Dette gør mandtallerne til en god kilde til slægtsforskning.

Mandtallerne kan nu ses på nettet. Du kan bladre i mandtallerne, der er inddelt efter gade, år og måned.

Det er dog kun de mandtaller, der er blevet registreret af frivillige, der kan ses. Registreringen er nemlig stadig i gang.

Se politiets mantaller i kildeviseren

Læs en vejledning til indholdet i mantallerne i Stadsarkivets wiki

26.08.2014

Find ejendomsoplysninger fra 1800-tallet
af Gitte Skindstad Christensen Sidst opdateret 08/07 2014 08:22
Geodatastyrelsen har lagt nogle protokoller ud på nettet, som i høj grad vil interessere slægtsforskere.
08.07.14 Protokollerne opstod ved matrikuleringen i første halvdel af 1800-tallet. Sogneprotokollerne er fra 1806-22, mens hartkornsekstrakterne er fra 1840-43. De dækker landdistrikter i kongeriget, altså ikke købstæder eller Sønderjylland. Begge protokoltyper gennemgår hver enkelt landsby og opremser alle navne på ejere og bruger af fast ejendom samt det relevante matrikelnumre. Hvis ens forfader således havde fast ejendom, vil det være ret nemt at finde det sted, hvor han boede.

Protokollerne kan ses eller downloades gratis via Historiske kort på nettet: hkpn.gst.dk (ikke noget med www eller http
). Vælg det sidste faneblad for at se protokollerne. Når du er derinde, så studér de mange kort, hvis du ikke kender dem.

Vi har aftalt med Geodatastyrelsen, som ejer protokollerne og de historiske kort, at de skriver en artikel i Slægt & Data, hvor nogle af de teknikske ting i protokollerne bliver forklaret.

Kilde: DIS-Danmark, Slægt og Data 


18.02.2014
Det offentliges ”Stater”

Har man embedsmænd m/k eller akademikere blandt sine aner, findes der ”kød” til slægtshistorien i de såkaldte ”Stater”, Der findes en række opslagsværker med kortfattede biografier, ordnet efter erhverv, som i det offentlige hedder ”Stater”.

Danmarks Biblioteksskole udgav 1985 ”Bibliografier over danske ”Stater” 1913-1981” af Lykke Andersen og Karen Borglykke. I forordet står bl.a.: Bibliografien omfatter biografiske opslagsværker (stater) og anden litteratur, der er erhvervsfaglig afgrænset med kortere biografiske oplysninger om danskere eller personer under dansk øvrighed.

Bogen har i alt 943 henvisninger til værker, hvor personerne er omtalt.

Hvis man i sin forskning vil finde oplysninger om personer, der tilhører diverse erhverv eller uddannelser, så er det nærliggende at prøve og finde oplysningerne i dette værk og så følge op med det værk, hvortil der henvises.

Kaj Cedersted, Svebølle, har bogen og slår gerne op i den, hvis man har behov for det. Det kræver blot, at man skriver til Kaj Cedersted på cedersted@youmail.dk


Flere nyheder se her!


Særlige registreringer og konstateringer fundet af Kaare Grodal:

Se også de mange links til hjemmesider med oplysninger af slægtsmæssig karakter under menupunktet links.


Antal besøg fra 12/9 2007:  StatCount - Traffic counter

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland   -   Webmaster: Grodal